Tento web podporuje

Garanti a partneři

Fórum zdravé výživy (FZV)

Fórum zdravé výživy (FZV)Zabývá se edukací a osvětou v oblasti zdravého životního stylu již více než 10 let. Ve spolupráci s odbornými společnostmi, lékaři, nutričními terapeuty i médii se snaží zlepšit informovanost o významu racionální výživy v České republice. Organizuje odborné semináře a školení, připravuje a vydává tiskové materiály či realizuje projekty zaměřené na zdravé stravovací návyky. Na webových stránkách www.fzv.cz najdou laici i odborníci nejnovější informace a názory o významu zdravé výživy z nejrůznějších pohledů.

V posledních letech jsou aktivity FZV zaměřeny zejména na prevenci obezity a metabolického syndromu od dětského věku.

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky (SPLDD)

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky (SPLDD)Je nezávislou zájmovou profesní organizací, v níž se sdružují ambulantní praktičtí lékaři pro děti a dorost, aby chránili odbornost, společné zájmy, etiku a čest lékaře poskytujícího primární léčebně preventivní zdravotní péči dětem a dorostu. Cílem těchto snah je zlepšení zdravotního stavu obyvatel České republiky, především podporou preventivně orientované zdravotní péče o děti. Sdružení vzniklo v roce 1992 a má sídlo v Praze. Jeho členy jsou více než čtyři pětiny všech aktivně působících praktických dětských lékařů a jejich počet je vyšší než 2 000.

Sdružení úzce spolupracuje zejména s Odbornou společností praktických dětských lékařů a dalšími odbornými společnostmi České lékařské společnosti J. E. Purkyně, dále s Českou lékařskou komorou, lékařskými fakultami na území České republiky a ostatními zdravotnickými organizacemi.

Odborná společnost praktických dětských lékařů (OSPDL ČLS JEP)

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky (SPLDD)Jako nová organizační složka vznikla dne 1. 9. 1997. Společnost byla založena na půdě Sdružení praktických dětských lékařů pro děti a dorost a sdružuje praktické dětské lékaře působící v ordinacích mimo nemocnice. Vznikla proto, že práce praktických dětských lékařů na poli léčebné a preventivní péče o děti a dorost do 19 let, je odpovědná a odborná činnost ve specifických podmínkách rodiny a sociálního terénu. Na tuto činnost musí být lékař odborně dobře připraven a svoji odbornost si musí doplňovat i udržovat. Odborná společnost řadí mezi své priority otázky vzdělávání, a to jak mediků, tak zejména praktických dětských lékařů v terénu. Jedná se o přípravu ke složení atestace z dětského lékařství a o dlouhodobý systém dalšího vzdělávání lékařů. Odborná společnost se tedy stará o odborný růst lékařů a je také reprezentantem praktických lékařů ve styku s odbornými institucemi doma i v zahraničí.